Dokumenty oraz informacje niezbędne przy składaniu wniosku do Urzędu Skarbowego:

  • kopie faktur uprawniających do zwrotu VAT,
  • kopia pozwolenia na budowę, jeśli inwestycja wymagała takiego pozwolenia (mat. budowlane nie muszą być zakupione po uzyskaniu pozwolenia na budowę),
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (w przypadku gdy nie było wymagane pozwolenie na budowę). Są to: własność lub użytkowanie wieczyste; umowy cywilne: najmu, dzierżawy, użyczenia lub prawa spółdzielcze: lokatorskie i własnościowe,
  • oświadczenie o zakresie przeprowadzonych prac remontowych (przy pracach nie wymagających pozwolenia na budowę),
  • dane osobowych i adresowe niezbędne do wypełnienia deklaracji VZM-1, w tym NIP i Pesel,
  • dane osobowe i adresowe współmałżonka – w przypadku, gdy osoba składająca wniosek pozostaje w związku małżeńskim. Podpis małżonka jest niezbędny, również w sytuacji gdy wniosek jest składany „indywidualnie”,
  • rok rozpoczęcia inwestycji,
  • wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego, do którego składany jest wniosek,
  • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu.